તિરુચિરાપલ્લી માં લગ્નના સ્થળો

0

Salai Road, Thennur, North East Extension, Thillai Nagar, Tiruchirappalli, Tamil Nadu 620018, India, Tiruchirappalli

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Continental, Tandoor

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

No.19, Thiruvarumbur Main Road, Ariyamangalam, Tiruchirappalli, Tamil Nadu 620010, India, Tiruchirappalli

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

No.13 Sudharsan nagar,Srirangam, Tamil Nadu 620006, India, Tiruchirappalli

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Cantonment, Williams Road, Trichy, Tiruchirappalli, Tamil Nadu 620001, India, Tiruchirappalli

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

વધુ 20 બતાવો