તિરુચિરાપલ્લી માં લગ્નના સ્થળો

0

Collector’s Office Road, Tiruchirappalli, Tamil Nadu 620001, India

3 હોલ્સ 250, 340, 650 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 400/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 650/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Italian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

No. 75/E, Salai Road,Thillai Nagar, Thillai Nagar, Tiruchirappalli, Tamil Nadu 620018, India

2 હોલ્સ 80, 300 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 75/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 90/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, બાથરૂમ

No. 2, V.O.C Road, Near Central Bus Stand, Cantonment, Tiruchirappalli, Tamil Nadu 620001, India

2 હોલ્સ 150, 600 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 295/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

Old No. 56, New No. 14, Nachiyar Road, Woraiyur, Tiruchirappalli, Tamil Nadu 620018, India

2 હોલ્સ 175, 750 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 450/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

Hotel Royal Sathyam Building, No 42A, Opposite Chennai Silks, Singarathope, Singarathope, Tharanallur, Tiruchirappalli, Tamil Nadu 620008, India

2 હોલ્સ 100, 300 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 225/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 400/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Salai Road, Thennur, North East Extension, Thillai Nagar, Tiruchirappalli, Tamil Nadu 620018, India

બેઠક ક્ષમતા 400 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 325/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 450/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Continental, Tandoor

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

8A, Opp. Central Bus Stand, Rockins Road, Cantonment, Melapudur, Sangillyandapuram, Tiruchirappalli, Tamil Nadu 620001, India

2 હોલ્સ 200, 500 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 350/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Continental

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

245/2B1, Chennai Byepass Road, Near Amutha & Co. Petrol Bunk,, Thiruvanaikoil, Srirangam, Thiruvanaikoil, Srirangam, Tiruchirappalli, Tamil Nadu 620005, India

2 હોલ્સ 200, 800 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 270/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Tandoor, Continental

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

52, Rajaram Rd, K.K Nagar, Tiruchirappalli, Tamil Nadu 620021, India

2 હોલ્સ 100, 120 લોકો

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

Near Cavery Bridge, Melachinthamani, Tiruchirappalli, Tamil Nadu 620002, India

બેઠક ક્ષમતા 350 લોકો

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

29,, Rani Mangammal Saalai, Renga Nagar, K.K Nagar, Tiruchirappalli, Tamil Nadu 620021, India

2 હોલ્સ 150, 750 લોકો

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

No.13 Sudharsan nagar,Srirangam, Tamil Nadu 620006, India

2 હોલ્સ 100, 300 લોકો

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Cantonment, Williams Road, Trichy, Tiruchirappalli, Tamil Nadu 620001, India

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

વધુ 20 બતાવો